Auditoria Montornès del Vallès

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat el 22 de Febrer de 2023 la Guia per la realització d’auditories sobre l’eficiència hidràulica d’un servei d’abastament d’aigua (Resolució ACC/596/2023, de 22 de Febrer (DOGC núm. 8866, de 2.3.2023).

 

Es una guia que pretén crear un marc comú que faciliti la comparació entre diferents serveis d’abastament i l’elaboració d’estadístiques globals que, al seu torn, permeti a les empreses valorar quantitativament i qualitativament la seva eficiències hídrica i comparar el seu acompliment.

 

La metodologia utilitzada al balanç es qualifica qualitativament la qualitat de les dades introduïdes alhora que s’assigna un rang estimat de variabilitat.

Amb la finalitat d’ajudar a la interpretació dels resultats del balanç, s’han seleccionat una sèries d’indicadors d’acompliment, adaptats dels proposats per l’Associació Internacional d’Abastaments d’Aigua (IWA). Aquests indicadors permeten descriure l’estat del servei d’abastament en diversos àmbits i qualificar el nivell de pèrdues.

 

Les entitats subministradores han de realitzar i publicar cada dos anys una auditoria de l’eficiència hidràulica d’aquells serveis de subministrament d’aigua amb més de 5.000 persones abonades.

 

En el cas de GIACSA es mostra el resultat de l’auditoria de l’eficiència hidràulica per l’any 2022 del municipi de Montornès del Vallès.

 

 

 

Dades Auditoria Hidràulica 2022