Objectius de CONGIAC

Els objectius de CONGIAC amb l'aigua de Catalunya

CONGIAC treballa dia a dia per assolir diferents objectius i finalitats relacionades amb la gestió d’aigües integral a Catalunya. A continuació trobarà algunes de les finalitats per les quals vetlla el consorci.

– Defensar la titularitat pública de la gestió dels recursos hidrològics i els serveis públics vinculats.

– Potenciar la col•laboració entre els seus associats.

– Col•laborar amb altres administracions o entitats de dret públic o privat per a l’elaboració i execució de projectes i programes d’interès comú en l’àmbit del medi ambient i el cicle de l’aigua.

– Defensar els interessos dels municipis consorciats davant de les administracions hidràuliques territorials, institucionals i tercers.

– Promoure, construir, explotar i mantenir obres per l’abastament, sanejament i depuració d’aigües competència dels ens locals, així com gestionar la part o la totalitat del cicle de l’aigua d’aquells municipis i/o entitats públiques que ho sol•licitin.

– Analitzar la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació.

– Realitzar les activitats d’investigació, estudi, planificació, projectació, assistència tècnica i divulgació, relacionades amb el cicle integral de l’aigua i el medi ambient.