Finalitats

Les finalitats de giacsa

Tractant tot el cicle inegral d’aigues a Catalunya


Des dels seus inicis l’empresa d’abastaments gestionats d’aigua GIACSA ha establert diferents objectius i finalitats al seu projecte, tots ells relacionats amb l’aigua potable i residual de tots els pobles i municipis on té presència. GIACSA compta amb un gran equip d’experts que treballen dia a dia per assegurar un bé tant essencial com l’aigua a tots els seus clients repartits per Catalunya.


– Gestionar el servei d’abastament en baixa dels municipis membres de CONGIAC.


– Gestionar el servei de clavegueram dels municipis membres de CONGIAC.


– Realitzar plans directors parcials o globals d’abastament i/o clavegueram.


– Realitzar anàlisi d’aigües de consum humà, residuals, piscines i fonts.


– Elaboració d’estudis de tarifes dels serveis d’aigües i proposar-ne les millors opcions.


– Fer diagnosis del cicle integral d’aigües.


– Planificació, projecció, execució, conservació i manteniment d’infraestructures.