Informació institucional i organitzativa

Informació institucional i organitzativa de GIACSA

Els Òrgans de Govern de GIACSA 

Junta General de GIACSA

Òrgan sobirà de la societat, i els seus acords adoptats de conformitat als estatuts i la llei seran obligatoris per a tots els seus membres. És qui determina la composició del Consell d’Administració, nomena la presidència i els consellers.

d

Consell d’Administració

Òrgan que té la facultat de representar, dirigir i administrar la societat. És qui determina les línies d’actuació generals. 

Membres del Consell d’Administració de GIACSA:

     President:  

             José Antonio Montero Dominguez

  •  Vicepresident:

           Jordi Álvarez Rovirosa

  • Consellers:

              Jaume Catalan Garcia
              Oriol Làzaro Llovera
              Xavier Guitart Cano
              Sergi Rocabayera Rojo 
              Gil Salvans Muns
              Jordi Estiarte Berenguer
              Ramón Julià Barcelo 
              Pere Casas Ardana

              Raphael Verlaat

  • Secretari

              Albert Masfret Puso

Equip de Direcció

Té com a funció principal executar els acords del consell i exercir la direcció de tots els serveis tècnics, administratius i financers de la companyia amb total independència.

  • Director Gerent

          Albert Testart i Guri

 

Relació dels llocs de treball

 

Relació de llocs de treball ocupats a GIACSA  a 31/12/2023

Categories

Dones

Homes

Total

Direcció

0

1

1

Tècnics

2

4

6

Administratius

11

1

12

Operaris

0

20

20

Total

13

26

39

 

 

 

 

ESTRUCTURA INTERNA DE GIACSA A CATALUNYA​