Informació institucional i organitzativa

Informació institucional i organitzativa de GIACSA

Els Òrgans de Govern de GIACSA 

Junta General de GIACSA

Òrgan sobirà de la societat, i els seus acords adoptats de conformitat als estatuts i la llei seran obligatoris per a tots els seus membres. És qui determina la composició del Consell d’Administració, nomena la presidència i els consellers.

d

Consell d’Administració

Òrgan que té la facultat de representar, dirigir i administrar la societat. És qui determina les línies d’actuació generals. 

Membres del Consell d’Administració de GIACSA:

     President:  

             José Antonio Montero Dominguez

  •  Vicepresident:

             Lucas Ramírez Búrdalo

  • Consellers:

              Antoni Flores Ardiaca
              Dolors Costa Martínez
              Xavier Guitart Cano
              José Luis Hernández Arteseros
              Amadeu Rosell Martí
              Josep Maria Freixanet Mayans
              Josep Estradé Calmet
              Raül Valentin i del Valle
              Jordi Estiarte Berenguer

              Ramon M. Bricollé Montragull

              Jordi Ferrer Durich

 

  • Secretari

              Albert Masfret Puso

 

Equip de Direcció

Té com a funció principal executar els acords del consell i exercir la direcció de tots els serveis tècnics, administratius i financers de la companyia amb total independència.

  • Director Gerent

          Albert Testart i Guri

 

Relació dels llocs de treball

 

Relació de llocs de treball ocupats a GIACSA  a 31/12/2022

 

 

 

Reglament regulador del servei públic d’abastament d’abastament d’aigua del CONGIAC.

ESTRUCTURA INTERNA DE GIACSA A CATALUNYA​