Presentació

Què ofereix GIACSA als negocis i llars de Catalunya?

Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA és una empresa pública orientada a donar servei a tot el cicle integral d’aigües en règim de gestió directa mancomunada per a tots els municipis catalans que així ho desitgin. Estem compromesos i col·laborem estretament amb els ajuntaments per tal de millorar la qualitat, l’eficiència tècnica i donar resposta als nous reptes mediambientals i de serveis a la ciutadania en els àmbits de la potabilització, les xarxes d’abastament, clavegueram i en la depuració.

d

proximitat

d

eficiència

d

COMPROMIS