Serveis de CONGIAC

Serveis d'aigua a Catalunya de CONGIAC

A continuació trobarà tots els serveis que ofereix el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), un ens públic de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments de Catalunya implicats directament en el cicle integral de l’aigua. Vegi detalladament els serveis relacionats amb el sanejament i abastament d’aigües, amb l’organització i gestió de qualitat de l’aigua, i amb els anàlisis d’aigües.

1.- Abastament d’aigua i sanejament

Estudis i diagnosis de gestió tècnica i econòmica
Anàlisis tecnicoeconòmics que identifiquen els principals problemes de gestió de l’abastament i el sanejament: informació i disponibilitat de cabals, qualitat, gestió de xarxa, anàlisi tarifari i econòmic del servei.

 

Plans Directors d’abastament, clavegueram i sanejament
Estudis de necessitats d’actuació i inversió orientats al futur, basats en l’anàlisi del present i la projecció de les necessitats al futur en funció de les previsions urbanístiques. Suposa la introducció de models que permetin encaixar les necessitats amb les característiques tècniques exigides i el dimensionament i priorització de les actuacions.

 

Estudis de tarifes
Permeten incorporar els requisits financers de la tarifa en el marc de la cultura del respecte al dret de l’aigua i del seu ús sostenible.

 

Protocols d’autocontrol
Són documents de caràcter sanitari derivats del decret 140/2003 que descriuen l’abastament i els aspectes relacionats amb la gestió de la qualitat de l’aigua.

 

Gestió d’abastament, clavegueram i sistemes de depuració d’aigües residuals
L’experiència acumulada pels municipis integrants del CONGIAC en la gestió local de l’aigua es posa a disposició dels ens locals per millorar els seus sistemes de gestió de l’abastament, el clavegueram i la depuració de les aigües residuals

 

Propostes d’organització del servei d’abastament d’aigua
Permeten analitzar la problemàtica de la gestió tècnica i administrativa del servei i efectuant propostes concretes per tal d’assegurar els objectius d’eficiència, economia de recursos i garantia d’un bon servei als usuaris.

 

Projectes constructius d’infraestructures vinculades als serveis d’aigua dipòsits
Son projectes que permeten resoldre noves necessitats o millorar l’eficiència de les existents en els abastaments o sistemes de sanejament dels municipis.

 

Memòries valorades
Informes que permeten valorar la conveniència o no de futures inversions a la xarxa, referents a nous dipòsits, instal•lació de noves arteries de conducció, de sistemes de bombeig, etc…

 

Digitalització xarxa d’abastament
La digitalització de la xarxa d’abastament permet tenir coneixement exhaustiu de la pròpia xarxa i poder analitzar problemes i futures inversions a realitzar.

 

2.- Organització i gestió de qualitat

Estudis tècnico econòmics de cicle de l’aigua 
L’organització de la gestió dels serveis públics vinculats al cicle de l’aigua requereix estudis de viabilitat, anàlisis cost-benefici i, en definitiva, el dimensionament econòmico-financer del servei d’abastament o sanejament. CONGIAC està en disposició d’efectuar aquests estudis per les institucions que en tinguin necessitat.

 

Formació i acreditació tècnica
El decret 140/2003 preveu l’acreditació com a manipuladors d’aigua del personal dels serveis que estigui en contacte amb l’aigua. CONGIAC disposa de la preceptiva acreditació del Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) per donar aquesta formació i emetre les acreditacions pertinents.

 

3.- Anàlisis

Analítiques aigua 
L’anàlisi de l’aigua és essencial per determinar en cada moment el tractament necessari i verificar la qualitat final de l’aigua tractada. Inclou tot l’espectre dels requisits reglamentaris en matèria d’aigües potables, de bany i aigües residuals.

 

Analítiques sorra de platja 
El control de qualitat de la sorra és un element de qualitat complementari al de l’aigua en les platges de pública concurrència.

Respecte al conjunt de serveis de laboratori, CONGIAC disposa de capacitat tècnica i experiència acreditada per a realitzar aquestes anàlisis.